REKLAMA

SEJM NA ŻYWO: Zamrażanie majątków podmiotów wspierających Rosję! OGLĄDAJ!

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Porządek dzienny 52. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6 i 7 kwietnia 2022 r.

Początek obrad 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00

OGLĄDAJ NA tvPolska.pl

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 2027 i 2098)
– sprawozdawca poseł Grzegorz Lorek.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej (druk nr 2070)
– uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Paprocka.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2021 r. (przewodnictwo Słowenii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 2001 i 2039)
– wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Anny Kwiecień.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 1926 i 2053)
– wystąpienie posła Marka Asta.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 23 października 2020 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa (druk nr 2119)
– sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.

Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.

Zdjęcie poglądowe: ДСНС України, fb

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druki nr 1911 i )

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2110 i )

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2108 i )

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie (druki nr i )

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …)

***

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 1814 i 1831)

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

06-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)